۱۳۸۹/۱/۳۰

دلیل تنها بودنت
تختهای کوچکی نیست
که گاه و بی گاه
بر روی آنها میخوابی
تو به تختهای بزرگ اعتماد نداریهیچ نظری موجود نیست: