۱۳۸۹/۷/۴

در این عصر، به جای پرسیدن "هدف میتواند وسیله را توجیه کند؟" میشود پرسید، "یک وسیله ی خاص میتواند برای هر هدفی به کار رود؟" و یا حتی، "یک وسیله ی خاص میتواند خودش به عنوان یک هدف مطرح شود یا خیر؟"پ.ن. در ارتباط با حجم اعتیاد وار استفاده از اینترنت
۱۳۸۹/۷/۳


اولین محکمه ای که آدم در آن محکوم میشود وجدان است. مخوف ترین حکمی که نیز میتوان برای آدمی صادر کرد حکم وجدان است. به این دلیل که این حکم، فاقد ضمانت اجرایی در واقعیت است، بدین معنا که همانند مجازات بدنی نیست و فقط یک گزاره است، تنها راهی که آدمی برای سازگاری با آن میابد فرار و فاصله گرفتن از آن است. همین است که میبینیم فردی سالها برای فرار از آن، گونه ای خاص از زندگی کردن را پیش میگیرد.

۱۳۸۹/۶/۲۲

نامها،

هم در اغاز فیلم می آیند

هم در پایان

گاهی با خودم میگویم

کاش بین ای، میان این دو نبود

اینگونه

نامها

فقط آواهایی بودند

که موزون

در کنار یکدیگر می آمدند