۱۳۹۱/۱/۲۸

بهم میگه تو نمینویسی، تو فقط بازی میکنی. تو فقط میخوای بازی کنی. همونطور که با من بازی کردی و هیچ وقت منو نبردی، همچین بلایی سر نوشته هات میاد.‏ تو در تمام زندگیت مساوی کردی و خواهی کرد. نه میبری نه میبازی.‏

۱۳۹۱/۱/۱۳

روزای بد، روزای خوب.‏
روزایی که بلدشون نیستی.‏
روزایی که خوابشون رو میبینی.‏
روزایی که بی حوصله ایی.‏
روزایی که اشتباهاتتو تکرار میکنی.‏
روزایی که سرتو بر نمیگردونی.‏
روزایی که آرزوی کابوس میکنی.‏
روزایی که تنهایی.‏
روزایی هستی ولی کسی نمیبینتت.‏
روزایی که میخوای باشه ولی نیست.‏
روزایی که جنسشون از روز نیست.‏
روزایی که نس نس میکنی.‏
روزایی که نداری.‏
روزایی که بیخیالی.‏
روزایی که به زندگی از دست رفتت میخندی.‏
روزایی که به روزای نیومده فکر میکنی.‏
روزایی که میترسی.
 فقط میترسی.‏
روزایی که لباسات تو لباسشویی میگندن.‏
روزایی که بلدشون نیستی.‏