۱۳۸۹/۱/۱۴

ماشین را عقب جلو میکنم تا از پارک در آیم
به ده تومانی ای که از تو در ماشین مانده نگاه میکنم
میگفتی روزی به درد میخورد

از رو به رو بوق میزنند، ترافیک کرده ام
ماشین را از پارک در می آورم و میروم


هیچ نظری موجود نیست: