۱۳۸۸/۱۰/۱۵

کنون

به چشمانت خیره شده ام
وانمود میکنم که به حرفهایت گوش میدهم
ولی تمام حواسم به لبهایت است

هیچ نظری موجود نیست: