۱۳۸۸/۹/۱۹

خیابونا رو خالی کن واسه من


خود را در آینه ها ترور کردیم
با تکه سنگی در دست

برای خود دشمن دوختیم
در لباسی گل گلی
با آن، دیگران، ما را ترور کردندهیچ نظری موجود نیست: