۱۳۸۸/۹/۱۰

لذت 16

نشستم دارم كارامو ميكنم. يه آهنگ نرم ِ يكم قر دار گذاشتم، آروم رو صندلي دارم خودمو باهاش تكون ميدم . تو آشپزخونست داره يه چيزي خورد ميكنه. صداي برخورد چاقو با تخته رو با ريتم آهنگ تنظيم كرده.


۱ نظر:

مدادرنگی گفت...

اشتراک ...