۱۳۸۸/۹/۸

poker and life 8


در پوکر میشود به قدرت افسونگر زنان پی برد. میفهمید که چقدر نقاط ضعف مردان، ثابت، مشخص و انعطاف ناپذیر است.