۱۳۸۸/۵/۳

tip of the day 20


آنچه که یک انجمن یا اجتماع را از دیگر محیط ها متمایز میکند، قدرت فانتزی سازی جمعی اعضای آن است و لاغیر.هیچ نظری موجود نیست: