۱۳۸۸/۴/۱۵

کاشکی


وقتی مرا میبوسی
یاد آن بوسه در همان فیلم می افتم
کاشکی بهت نداده بودم نگاهش کنی۱ نظر:

دیلاق ِ پَتیاره ! گفت...

این دفه یه جور دیگه می بوسمت !