۱۳۸۸/۴/۲۰

ریتالین


یکی از انواع حکومت های توتالیتر، اعمال قدرت و زور توسط راننده و شاگرد راننده ی اتوبوس، در حین مسافرت، برای کنترل جو اتوبوس و مسافرا است.