۱۳۸۸/۱/۶

لذت 7

با خلال دندانی در دهانم، با گیجی ِ بعد مــشروب، با سری رو به آسمان، ایستاده، میشاشم برروی بوته ها.

هیچ نظری موجود نیست: