۱۳۸۸/۱/۶

برکه


آن روزها
در کنار برکه
دغدغه آن بود
که چند بار سنگ صیقل یافته
با سطح آرام آب برخورد میکند
آری، رقص رهای سنگ بود روی آب
و ما

هیچ نظری موجود نیست: