۱۳۸۷/۹/۹

فرار 2

زیر ویرانه های هزاران سال پیش، دنبال چیزی بود که تسکینش دهد. او برای تحمل بودن در اکنون، نیاز به جاری شدن در گذشته را داشت. گذشته هایی سرشار از گوناگونی و ابهام.

هیچ نظری موجود نیست: