۱۳۸۷/۹/۹

فرار 1

او برای فرار، فرار را انتخاب کرد. خود را آنقدر غرق کرد که مطمئن شود هرگز نمیتواند از این حجم سنگین خلاصی یابد. او فرار کرد با اینکه غرق شد.