۱۳۸۷/۸/۷

سخاوت بی ربط

تاکسی: تا کجا میری؟
مسافر: من اونور میدون پیاده میشم
تاکسی: من تا ترمینال میرم، گفتم اگه میری ببرمت
مسافر: نه، آقایی، پیاده میشم
تاکسی: چاکریم

هیچ نظری موجود نیست: