۱۳۸۷/۸/۳

خانه

شاید یخ، با آنکه در نوشابه ای آب میشود، میخواهد در خانه اش، یخدان، به زندگی ادامه دهد.

هیچ نظری موجود نیست: