۱۳۸۷/۸/۳

زیبا 5

میتوان با صندلی ای که کج، بر بالین زمین فرو برده و با میزی کهنه، که نور بر دامنش میرقصد، زیبا بود.