۱۳۸۷/۸/۳

زیبا 4

تا 10 دقیقه یا شاید کمتر، با آمدن دوست، دردی که از کمر می آید را میتوان فراموش کرد.

هیچ نظری موجود نیست: