۱۳۹۰/۱/۱۸

tip of the day 91

هر کسی در خیال نمیتواند زندگی کند. برای این است که خیلی ها صبح ها بلند میشوند و به سر کار میروند.‏

هیچ نظری موجود نیست: