۱۳۸۹/۶/۲۲

نامها،

هم در اغاز فیلم می آیند

هم در پایان

گاهی با خودم میگویم

کاش بین ای، میان این دو نبود

اینگونه

نامها

فقط آواهایی بودند

که موزون

در کنار یکدیگر می آمدند