۱۳۸۹/۱/۲۲

tip of the day 73

هر کسی در زندگیش، مدتی در سیکل هایی اسیر میشود. و آن سیکلی که بیش از همه اسیری میکشد و بر زندگی ات چنبره میزند، چرخه ی عشق-نفرت یا ماندن-ترک کردن است.هیچ نظری موجود نیست: