۱۳۸۸/۱۱/۳۰

در آخر نه کسی میبرد و نه کسی میبازد. در آخر، آمار، اعداد و رقمها است که ویرانی به بار می آورد. بیدار کننده است، مانند سیلی ای که بی هوا به صورت میخورد. همگی سر خود را اینور و آنور میکنند تا ببینند چه آفریده اند. آفریدن ویرانی، خلق خون و براه انداختن آن در هر کوچه و پس کوچه ای. در آخر چهره ها از یکدیگر فرار میکنند و با این حال همدیگر را نشانه میگیرند. چه آنها که شروع کردند و چه آنها که سکوت کردند مقصرند. مقصر؟ مقصر معنا ندارد. همگی با هم دست داشتیم. کسی مقصر نیست. این چیزی بوده که خود خواستیم. به اینجا رسیده ایم. کنار پیچی در تنگ جاده ای ایستاده ایم.
هیچ نظری موجود نیست: