۱۳۸۸/۸/۱۷

در ستایش سینما 9


Johnny Got His Gun
Father: He eats through a tube. And whatever comes in through a tube has to go out through a tube. He is the armless, legless wonder of the twentieth century. And yet, by God, he's just as alive as you and me.

Joe: Inside me I'm screaming, nobody pays any attention. If I had arms, I could kill myself. If I had legs, I could run away. If I had a voice, I could talk and be some kind of company for myself. I could yell for help, but nobody would help me.

Joe: I don't know whether I'm alive and dreaming or dead and remembering.

Joe: When it comes my turn, will you want me to go?
Father: For democracy, any man would give his only begotten son.

Joe: There's a game out there, and the stakes are high. And the guy who runs it figures the averages all day long and all night long. Once in a while he lets you steal a pot. But if you stay in the game long enough, you've got to lose. And once you've lost there's no way back, no way at all .
جانی تفنگش رو برداشت و رفت که توی دنیای خودش، تو ذهن و خیال خودش، تو اتاقی تاریک برای سالها زندگی کنه. جانی زیاد چیزی نمیدونست. بهش گفته بودن، یه انسان جز بدن سالم و عشق نیاز به دموکراسی و عدالت هم داره. باید براش جنگید، جون داد، جون گرفت.
جانی، آدم خاصی نبود. قهرمان قصه ی ما هم نمیتونست باشه. انقدر بی شاخ و برگش کردن، که حتی یه لحظه هم این جرات رو نداری به اون لقبی بیشتر از یه آدم معمولی بدی. جانی با باباش زندگی می کرد، به دنبال عشقش بود، اما روی تخت، در دنیایی تاریک که هرزگاهی پنجره ای باز میشد و در تاریکی مطلق، در رویایی که خیلی دوست داشت واقعیت اون باشه تا این اتاق.