۱۳۸۸/۵/۵

شب


در شب، در تابستان، جز صدای ماشین های رهگذر و آوای سوزناک کولرهای آبی، چیزی حکمران نیست.هیچ نظری موجود نیست: