۱۳۸۸/۴/۲۳

یـــــ...ـــاد


سرمو برگردوندم
ماشینا، پشت چراغ قرمز ایستاده بودن
برای یه لحظه، فقط یه لحظه، فکر کردم، که...
هیچی ولش کن۱ نظر:

neD گفت...

hmmm...ولش کن!