۱۳۸۸/۴/۹

ملاحضات بشری

در حافظه ی جمعی بشر، " کوه "، یا مکانیست برای رفتن عاشق و رنج کشیدن در راه عشق، یا جائیست برای فیلسوف شدن.۱ نظر:

پيچك زندگي گفت...

جا و مكاني براي شكارچيان گشت نسبت