۱۳۸۸/۴/۳

فلافل

آن روزها که خلاء زمانی رویایی بیش نبود
نمیتوانستم پیش بینی کنم که آنرا،
هنگام پاشیدن سس، روی فلافل درک میکنم