۱۳۸۸/۲/۱۶

در عشق

گویی هر عاشق در عشق
خیانت، دروغ و نفرت را میابد
باید عاشق آن بازیگر تئاتر شد
و پس از نمایش به فراموشی سپرد
همانند آن موج که به ساحل میزند
و همه چیز را میشوید
و با خود میبرد
به دریا