۱۳۸۸/۳/۳

عجايب دنيا 4

يكي ديگر از عجايب دنيا، ميل به جنگ افروزي ماست. ميل به نفرت ورزيدن، سياه ديدن، تاريك بودن، در پارك رفتن و تاب بازي نكردن است. پشت چراغ قرمز صبر كردن و صبر كردن و جرات پياده رفتن نداشتن است. ايمان نداشتن به وا‍ژه اي به نام صلح، آرامش، دوستي، عشق ورزيدن و تغيير دادن شرايط است. برنامه ي 90 يك معجزه است. البته اين به كل ماجرا ربطي ندارد.


۱ نظر:

| ebhum | گفت...

یکی از عجایت دنیا هم کولر آبی منازل تا حالا دقت کردی ؟! تو تمثیل زدنت و اینات خوبه، خودت یه ربطی به یه چیزی بده کولر آبی منازل رو !