۱۳۸۸/۲/۲

دل گرفتگی های یک شب ِ هیچی، در حالیکه نور مانیتور تو چشم میزنه

روی عکس کلیک میکنم که بزرگ بشه. میره عکس بعدی. خندم میگیره. این حرکت هم واسه خودش عالمی داره.