۱۳۸۷/۱۰/۱۵

همه ی سوسکها مادرج ن ده اند

همش احساس میکنم یکی باید بمیره. یکی باید بمیره. امکان نداره. نمیتونه احساسم بهم دروغ بگه.
آهــــــــا،،، سوسک مادر ج ن ده تو باید میمردی.