۱۳۸۷/۹/۸

دوئل

-خستم
+چرا؟
-از دوئل برگشتم
+دوئل واقعی؟
-آره
+یعنی تویه دوئل واقعی بودی؟
-آره
+الانم زنده ای؟ یعنی کشتیش؟
-نه، فقط نگاه میکردم