۱۳۸۷/۹/۵

سانحه 2

ماشین له شد. همگی مردند. بچه ای در آن زیر زنده بود. همه را با تعجب نگاه میکرد.

هیچ نظری موجود نیست: