۱۳۹۱/۶/۱۶
چرا عوض کردم و چرا خواستم عوض بشم برای اینکه اصولی که بهشون ایمان دارم رو حفظ کنم؟-

بعضی وقتا تویه قاب جا میشیم، بعضی وقتا سرمون میزنه بیرون، دستمون جا نمیشه و یا هرچی دیگه.‏ -
 
 وقتی بر میگردم به تصمیماتی که گرفتم نگاه میکنم، میترسم. چقدر دیگه زمان دارم آخه،که اگه بخوام باز همچین تصمیمات مهلکی
 رو بگیرم.‏

زندگی آدما پر از دلتنگی های گاه و بیگاه.‏ -
 
زندگی کردنو دوست دارم ولی به آدماش وابسته ترم.‏ -

یادمه یکی میگفت: تنها آدمهای دیوانه میتونن برای مشکلات عمیق بشری نسخه ی شفا بپیچن.‏ -هیچ نظری موجود نیست: