۱۳۹۱/۱/۲۸

بهم میگه تو نمینویسی، تو فقط بازی میکنی. تو فقط میخوای بازی کنی. همونطور که با من بازی کردی و هیچ وقت منو نبردی، همچین بلایی سر نوشته هات میاد.‏ تو در تمام زندگیت مساوی کردی و خواهی کرد. نه میبری نه میبازی.‏

هیچ نظری موجود نیست: