۱۳۸۹/۸/۳۰

لبش مزه ودکای تیز میده. نمیدونم کجا بوده! فقط گریه کنان اومد تو، بغلم کرد و منو بوسید.‏