۱۳۸۹/۴/۸

او در مقابل آفرینش ایستاد
مقاومت کرد
نه زندگی کرد و نه، مرد!
او فقط ماند
ماند و ماند
۱ نظر:

پيچك زندگي گفت...

بايد رفت ...ماندن جايز نيست...
مطلب با تيتر "هميشه خام"