۱۳۸۹/۴/۸

آدمها به مانند نهنگ ها نیستند که وقتی خسته شوند بزنند خود را به ساحل و تمام! آنها می مانند، میسوزند و میسازند. آنها تدریجی خودشان را به ساحل میرسانند.
ساحلی که برای نهنگ ها نجات است و برای آدمها زیر خرواری خاک و آوار دفن شدن.
هیچ نظری موجود نیست: