۱۳۸۸/۱۱/۱۶


در روانشناسی کودک میگویند در بازیهایی که با بچه ها میکنید، فقط نبرید یا ببازید. بچه بد بار می آید. نشسته ایم کنار پنجره و دو نفره حکم بازی میکنیم. در خلالش حرف میزنیم، میخندیم و به صدای پنکه گوش میدهیم. گاهی میبازم، گاهی میبری. نمیدانم، کداممان بچه هه است؟ تو بگو!
۲ نظر:

بهداد گفت...

هر دو تا...

مدادرنگی گفت...

برای این کنده های محکم کری جوانه ها رو می خونی وقتی هردوتاشون بدآموز این بازیای خونده شدن...