۱۳۸۸/۱۰/۱۰

نشانه


تفنگش را به سوی او نشانه رفته بود.
پیرمرد، عصا به دست، با نگاهی بی تفاوت به او، پیپ میکشید.
هیچ نظری موجود نیست: