۱۳۸۸/۶/۱۷

پارتنر بازیپارتنرت، بدنت را برای این میخواهد که به آدمهای دنیای ذهنیش ماهیت مادی بدهد و با آنها بخوابد.۲ نظر:

neD گفت...

...was here!

متولد ماه بهمن گفت...

چه اعتراف نچسبي
خدا كنه پارتنر كسي شم كه يه روزي آدم دنياي ذهنيش بوده ام