۱۳۸۸/۵/۲۷

ذکریه ای در پی ذکر


کلاهت را از سرت بر میداری
بادی خنک بوزد و موها را ببرد
نمیدانستی که ساده ترین خنده ها، مساله میشوند
بحران میشوند
خاطره ها انباشته میشوند
فاجعه ای میشوند