۱۳۸۸/۵/۶

تاثیرات مخرب


املت یکی از غذاهای سنتی ایرانیان است. از طرفی، قارچ یکی از المان های جامعه ی مصرفی غربی است که به فرهنگ مصرفی ایرانیان( نه در حالت کلی معنای مصرفی ) رسوخ کرده. این غذا که خیلی بین مجرد ها یا متاهل هایی که دور از خانه به سر میبرند شایع است دستخوش آماج حملات است. به طوری که به تدریج این غذا را نمیتوان بدون قارچ خورد. و به طور کل دارای هویتی آمیخته با قارچ میشود. اثرات این نفوذ فرهنگی، طرد شدن پیاز به هنگام خوردن این غذا است. درست است که هنوز ایرانیان، مقاومت کرده و استعمال نکردن پیاز را غیرممکن میدانند. ولی متخصصان امر غذا پیش بینی کرده اند در آینده نه چندان دور، پیاز کاملا جای خودش را به قارچ دهد.هیچ نظری موجود نیست: