۱۳۸۸/۱/۴

شاید بدون عنوان

من درختی کاشتم
تو به درختی نگاه کردی
من فرار کردم
تو فرار را آرزو کردی
و بالعکس

هیچ نظری موجود نیست: