۱۳۸۷/۹/۲۹

اون حرکت داده

+ من حرکت دادم
- من ندادم
+ ولی من حرکت دادم
- میدونم، ولی باید فکر کنم بعد حرکتی انجام بدم
+ ولی من حرکت دادم
- خوب
+ میدونی، حرکت دادم خیلی راحت
- ولی من نمیتونم
+ آره چون نمیتونی قبول کنی حرکت دادن راحته
- راحته؟
+ آره چرا نه؟
- یعنی انقد ساده میبینی؟
+ چرا نبینم؟
- خوب میبینی دیگه
+ پس حرکت نمیدی؟
- نه
+ ولی من حرکت دادم
- آها

هیچ نظری موجود نیست: