۱۳۸۷/۶/۲۳

دیروز

در دیروز
همه چیز تازه بود
روزنامه مزه ای بدیع داشت
و نگاهها کنجکاو
در دیروز
نه در امروز
و حتی فردا
دیروز، خودِ خودِ امروز بود

هیچ نظری موجود نیست: